Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1.Dane Administratora Danych Osobowych
Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy (zwanego dalej OŻW),                      w zależności od rodzaju załatwianych spraw, jest:

1) Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 20 A, 85-915 Bydgoszcz;

2) Komendant Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu, ul. Bukowska 24, 60-811 Poznań;

3) Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie, Aleja Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Oddział ŻW powołał Inspektora Ochrony Danych, który pomoże Panu/Pani we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.  Kontakt z Inspektorem Oddziału ŻW jest możliwy pod numerem telefonu: 261-415-067 lub pod adresem: ul. Zygmunta Augusta 20 A, 85-915 Bydgoszcz, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Kontakt z Inspektorem Wydziału ŻW w Poznaniu jest możliwy pod numerem telefonu: 261-574-370 lub pod adresem: ul. Bukowska 24, 60-811 Poznań, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. 

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Aby realizować zadania nałożone na OŻW przepisami prawa zgodnie z zakresem naszej działalności, OŻW przetwarza Pana/Pani dane osobowe w różnych celach, np. pełnienia zawodowej służby wojskowej, w celach związanych z działaniami obronnymi i bezpieczeństwem, w celu zatrudnienia pracowników cywilnych, realizacji zawartych umów o charakterze cywilnoprawnym, realizacji zadań o charakterze administracyjnym. Dane osobowe przetwarzane w wyżej określonych celach przez OŻW następuje zgodnie z prawem. 

4. Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (nie na podstawie przepisu prawa) w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć o ile jest to możliwe do zrealizowania. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać korespondencję na adres OŻW. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność       z prawem dotychczasowego przetwarzania.

5. Wymóg podania danych osobowych 

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z zadań realizowanych przez OŻW. Aby OŻW mogła realizować Pani/Pana wniosek konieczne może okazać się, w zależności od okoliczności, podanie przez Pana/Panią danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, wizerunek - bez tego nie jesteśmy w stanie realizować zadań związanych z realizacją zadań OŻW. Aby mógł/mogła Pan/Pani zmienić swoje dane osobowe, sprostować swoje dane osobowe, wycofać swoje dane osobowe, konieczne jest podanie przez Pana/Panią swojego numeru kontaktowego w postaci numeru telefonu czy adresu korespondencyjnego, emailowego - bez tego nie jesteśmy w stanie poinformować Pana/Panią o zrealizowaniu Pana/Pani wniosku, prośby czy petycji. 

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie 

Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

7. Odbiorcy danych osobowych

W swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych organom administracji publicznej. Każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie przekazać informacji podmiotom nieuprawnionym.

8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Okres przetwarzania danych osobowych 

Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do ich archiwizacji,                   bądź okres umożliwiający dochodzenie roszczeń, bądź pociągnięcie do odpowiedzialności. 

10. Uprawnienia podmiotów danych osobowych 

Informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) sprostowania danych osobowych;
3) usunięcia danych osobowych;
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) przenoszenia danych osobowych.

Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

1) istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
2) istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie korespondencji na adres korespondencyjny: Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy,                         ul. Zygmunta Augusta 20 A, 85-915 Bydgoszcz.

11. Prawo do wniesienia skargi 

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    
pdf

Kontakt

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy
Zygmunta Augusta 20 a
85-915 Bydgoszcz
tel. 261415100
fax. 261415096
ozwbydgoszcz@ron.mil.pl

    
Jednostki Podporządkowane